KGD Information:

THỜI KHÓA BIỂU CỦA VĂN PHÒNG GIÁO DỤC 
SUNDAY SCHOOL CALENDAR (School year: 2022-2023)

  • Jan 22: TẾT Break (Jan 22 - Tết Quý Mão) – Vietnamese New Year - No GL-VN & TNTT - Nghỉ học & Sinh hoạt

  • Jan 29: GL-VN Classes resume

  • Feb 19: Ash Wednesday (Feb 22)

  • Feb 26: Ephata Retreat (Feb 24-26)

  • March 5: Sat Mar 4: Tĩnh Tâm TNTT from 9:30am – 12pm

  • March 12: Spring Break (GISD Mar 13 – Mar 17)

  • March 19: GLVN Classes Resume


KGD


Copyright © 2012 KGDGXDMHCG All rights reserved.   178149 Contact us