School Year 2024-2025 Registration Information

Lịch Sinh Hoạt Mới / New Schedule

Lớp Học / Class Giờ Học / Time
Giáo Lý / Bible 11:00 AM – 12:00 PM
Thánh Lễ / Mass 12:15 PM – 1:15 PM
Việt Ngữ / Vietnamese Language 2:00 PM – 3:00 PM
TNTT / Vietnamese Eucharistic Youth Society 3:15 PM – 4:15 PM

Học Phí / Tuition Fee

Lớp Học / Class Học Phí / Tuition Fee
Giáo Lý / Bible $120 USD
Việt Ngữ / Vietnamese Language $80 USD
TNTT / Vietnamese Eucharistic Youth Society $50 USD

Ghi Danh / Registration

Độ tuổi nhỏ nhất để được ghi danh: 7 tuổi (sinh trước hoặc vào ngày 25/8/2017)

Minimum age to register: 7 years old (born before or on August 25, 2017)

Khi ghi danh cần trình những giấy tờ (copy hoặc giấy tờ chứng nhận tương đương) sau đây:

When registration, please submit the following documents (copy or equivalent certificates):

  • - Giấy Chứng nhận Rửa Tội / Certificate of Baptism
  • - Giấy Chứng nhận Xưng Tội Rước Lễ (Nếu đã XTRL lần đầu) / Certificate of First Communion (If confessed and received the First Communion)

Xin Ghi Danh Trực Tiếp Tại Văn Phòng Khối Giáo Dục / Please Register at the Education Department Office

Tháng / Month Ngày / Date Thời Gian / Time
Tháng 3 / March Chúa Nhật, 3
Sunday, 3
9:00 sáng - 3:30 chiều
9:00 AM - 3:30 PM
Chúa Nhật, 17
Sunday, 17
9:00 sáng - 3:30 chiều
9:00 AM - 3:30 PM
Chúa Nhật, 24
Sunday, 24
9:00 sáng - 3:30 chiề
9:00 AM - 3:30 PM
Tháng 4 / April Chúa Nhật, 7
Sunday, 7
9:00 sáng - 3:30 chiều
9:00 AM - 3:30 PM
Chúa Nhật, 21
Sunday, 21
9:00 sáng - 3:30 chiều
9:00 AM - 3:30 PM
Chúa Nhật, 28
Sunday, 28
9:00 sáng - 3:30 chiều
9:00 AM - 3:30 PM
Tháng 5 / May Chúa Nhật, 5
Sunday, 5
9:00 sáng - 3:00 chiều
9:00 AM - 3:00 PM
Chúa Nhật, 12
Sunday, 12
9:00 sáng - 3:30 chiều
9:00 AM - 3:30 PM

* Sau ngày 12/05/2024: Không nhận bất cứ trường hợp ghi danh, đóng học phí nào nữa, ngoại trừ những trường hợp từ nơi khác chuyển đến.

* After May 12, 2024: No registrations or tuition payments will be accepted, except for cases transferred from other locations.